Algemene voorwaarden

I. Algemene bepalingen

1.1. Dit reglement legt regels vast voor het gebruik van de website www.niderlandzkiwpraktyce.pl

1.2. Het reglement voldoet aan alle voorwaarden uit art. 8 van de Poolse e-commercewet.

1.3. De webwinkel die actief is op www.niderlandzkiwpraktyce.pl wordt uitgebaat door het bedrijf Niderlandzki w Praktyce Michał Kilian dat is geregistreerd in Polen. NIP nummer 7471652964. Łokietka 32/9 49-300 Brzeg Polen.
a) registratie- en gebruiksregels betreffende de webwinkelaccount;

b) voorwaarden en regels voor online reserveringen;

c) voorwaarden en regels voor online bestellingen;

d) regels voor het aangaan van online verkoopovereenkomsten.

1.4. Om gebruik te kunnen maken van de webwinkel dient de klant zich toegang te verschaffen tot een computer of andere eindapparatuur met internettoegang.

1.5. De websitegegevens over goederen, in het bijzonder hun beschrijving, hun technische parameters en hun gebruik en prijs, vormen een uitnodiging tot het aangaan van een overeenkomst.

1.6. Het bedrijf Niderlandzki w Praktyce mag de toegang van bepaalde klanten tot welbepaalde websitefuncties inperken wanneer het vermoeden bestaat dat zij auteursrechten hebben geschonden.

II. Gebruiksregels voor de webwinkel

2.1. De webwinkel kan worden gebruikt op voorwaarde dat de gebruiker zich registreert op het desbetreffende portaal.

2.2. Gebruikers kunnen zich registreren door het registratieformulier op één van de winkelpagina’s in te vullen en dit te accepteren.

2.3. Gebruikers kunnen zich registreren op voorwaarde dat zij akkoord gaan met het reglement en zij alle verplichte persoonsgegevens opgeven.

2.4. Het bedrijf Niderlandzki w Praktyce mag bepaalde klanten met onmiddellijke ingang hun gebruiksrecht voor de webwinkel ontnemen en hun toegang tot de webwinkel of een deel daarvan inperken wanneer er sprake is van auteursrechtelijke schendingen, met name wanneer zij:

a) bij hun registratie verkeerde, onjuiste, niet-actuele, misleidende gegevens hebben opgegeven dan wel gegevens die auteursrechtelijke schendingen inhouden,

b) via de webwinkel de persoonlijke levenssfeer van derden schenden, met name die van andere gebruikers,

c) zij blijk geven van andere gedragingen die door het bedrijf Nederlands in praktijk worden beschouwd als schendingen van de geldende voorschriften, de algemene gebruiksregels voor het internet of de reputatie van het bedrijf.

2.5. Wie het gebruiksrecht voor deze website ontnomen wordt mag zich niet opnieuw registreren zonder de voorafgaande toestemming van het bedrijf Niderlandzki w Praktyce.

2.6. Om de veiligheid van de communicatie en de gegevensoverdracht via de website te garanderen neemt de webwinkel de nodige technische en organisatorische maatregelen naargelang het dreigingsniveau, met name om te voorkomen dat online persoonsgegevens zouden worden opgezocht en aangepast door onbevoegden.

2.7. De klant verbindt er zich met name toe om:

a) generlei wettelijk verboden inhouden, zoals geweldpropaganda, beledigingen, inbreuken op de persoonlijke levenssfeer of schendingen van andere rechten van derden aan te leveren of te verzenden,

b) gebruik te maken van de website op een manier die niet ingaat tegen de goede werking ervan, met name door het gebruik van bepaalde software of apparatuur,

c) geen maatregelen te nemen zoals het doorsturen of publiceren van ongewenste commerciële informatie (spam),

d) gebruik te maken van de website zonder daarbij andere kanten of bedrijven te belasten

e) uitsluitend gebruik te maken van de webwinkelinhouden voor zover dat nodig is voor het eigen gebruik,

f) gebruik te maken van de website overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Nederland, de bepalingen uit dit reglement en de algemene gebruiksregels voor het internet.

III. Procedure voor het aangaan van verkoopovereenkomsten

3.1. Om een verkoopovereenkomst aan te gaan via de webwinkel dient u de website www.niderlandskiwpraktyce.pl te openen en een keuze te maken door de volgende technische stappen te volgen op basis van de weergegeven aanwijzingen en de beschikbare informatie.

3.2. U kunt kiezen welke goederen u wilt bestellen door deze toe te voegen aan uw winkelmandje.

3.3. Tijdens uw bestelling – totdat u op de knop „Bestellen” drukt – heeft u de mogelijkheid om de ingevoerde gegevens en de gekozen goederen aan te passen. Daartoe volgt u de weergegeven aanwijzingen en de beschikbare informatie.

3.4. Nadat u als webwinkelgebruiker alle nodige gegevens heeft opgegeven, verschijnt er een samenvatting van uw bestelling. Deze samenvatting bevat de volgende gegevens:

a) de bestelde goederen,

b) de eenheidsprijs en de totale prijs van de bestelde goederen of diensten, met inbegrip van de leveringskosten en de extra kosten (als deze er zijn),

c) de gekozen betalingswijze,

3.5. Om uw bestelling te verzenden dient u de inhoud van het reglement te accepteren, de als verplicht aangegeven persoonsgegevens op te geven en op de knop „Bestellen tegen betaling” te drukken.

3.6. Als u uw bestelling doorstuurt, dan betekent dit dat u instemt met de verkoopovereenkomst met het bedrijf Nederlands in praktijk

3.7. Nadat u uw bestelling heeft ingediend, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van alle belangrijke elementen.

3.8. De overeenkomt wordt beschouwd als zijnde afgesloten zodra u de bevestigingse-mail ontvangt.

3.9. De koopovereenkomst wordt aangegaan in het Pools of het Nederlands, in overeenstemming met het reglement.
IV. Levering

4.1. Goederen worden niet alleen in Polen geleverd maar op ieder adres dat door de klant is opgegeven bij het indienen van zijn bestelling.

4.2. De bestelde goederen worden geleverd via een koeriersbedrijf. De extra kosten daarvoor worden weergegeven tijdens de bestelling.

4.3. De goederen worden geleverd binnen een termijn van 3 tot 7 werkdagen na de bestelling.
V. Prijzen en betalingswijzen

5.1. De goederenprijzen staan vermeld in Poolse zloty en euro en bevatten alle desbetreffende bestanddelen, inclusief btw.

5.2. U kunt betalen:

a) via overschrijving op onze bankrekening

b) via het betalingssysteem IDEAL, PayPal, Transferuj.pl

VI. Auteursrechten

6.1. De inhoud van onze webpagina’s is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden aangepast, vermenigvuldigd, verspreid of gepubliceerd.

6.2. Het kopiëren van de inhouden op de website www.niderlandzkiwpraktyce.pl is verboden.

6.3. Het kopiëren en verkopen aan derden van de inhoud van video cursussen online is verboden.

6.4. Het kopiëren en verkopen aan derden van de inhoud van MP3 is verboden.

6.5. Het kopiëren en verkopen aan derden van de inhoud van boeken Nederlands in praktijk is verboden.

De auteur van alle boeken, leersystemen en onlinecursussen is de heer Michal Kilian.

6.6. Geschillen inzake auteursrechten tussen het bedrijf Nederlands in praktijk de eigenaar Kilian Michal en personen die auteursrechtelijke schendingen hebben begaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in Polen, Nederland en België.

VII. Klachten betreffende goederen

1. Klachten in verband met schendingen van uw wettelijke rechten of rechten die voortvloeien uit dit reglement moeten worden doorgestuurd naar e-mail adres office@niderlandzkiwpraktyce.pl Het bedrijf Nederlands in praktijk verbindt er zich toe om alle klachten in behandeling te nemen binnen een termijn van 14 dagen of – als dat niet mogelijk is – om u te laten weten wanneer uw klacht zal worden behandeld.

VIII. Klachten wat betreft onlinediensten

8.1. Voor zover dat technisch mogelijk is zal Nederlands in praktijk er alles aan doen opdat zijn webwinkel naar behoren werkt en het verbindt er zich toe om alle gemelde onregelmatigheden te zullen wegwerken.

8.2. De klant is verplicht om het bedrijf Nederlands in praktijk onmiddellijk op de hoogte te stellen van onregelmatigheden of onderbrekingen bij de werking van de webwinkel.

8.3. U kunt onregelmatigheden in verband met de werking van de winkel melden via e-mail, op het adres office@niderlandzkiwpraktyce.pl of via het contactformulier op de website www.niderlandzkiwpraktyce.pl

8.4. In uw klacht dient u uw voor- en achternaam te vermelden alsmede uw postadres, het type onregelmatigheid en de datum waarop deze zich heeft voorgedaan.

8.5. Het bedrijf Niderlandzki w Praktyce verbindt er zich toe om alle klachten in behandeling te nemen binnen een termijn van 14 dagen of – als dat niet mogelijk is – om u te laten weten wanneer uw klacht zal worden behandeld.

IX Aansprakelijkheid

9.1. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor problemen of technische beperkingen, met inbegrip van problemen met de verzendingssnelheid van de computer of de IT-apparatuur waarvan u gebruikmaakt en die het u onmogelijk kunnen maken om gebruik te maken van de website.

9.2. De klant is zelf verantwoordelijk voor de technische geschiktheid van zijn computer of IT-apparatuur voor het gebruik van de website.

9.3. De klant is aansprakelijk voor de handelingen en nalatigheden van zijn internetprovider zoals voor zijn eigen handelingen of nalatigheden

9.4. De dienstverlener is niet aansprakelijk voor gevolgen van het gebruik van deze website op een manier die ingaat tegen de wettelijke voorschriften, dit reglement of de gebruikelijke sociale regels en zeden.

9.5. De dienstverlener behoudt zich het recht voor om – voor zover dat niet ingaat tegen de rechten van de klant – bepaalde websitefuncties op te schorten of te beëindigen wanneer dat nodig is voor het onderhoud, de controle of de uitbreiding van de database.

X. Technische vereisten

1.Technische vereisten computer

Processor: min. Pentium 800 MHz RAM: min. 256 MB RAM Besturingssysteem: om het even (bijvoorbeeld: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10), Android 4.1.2 of een recentere versie. Browser: bijv. Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, Edge. Scherm en luidsprekers (voor films en MP3-bestanden) Internet: met een minimale snelheid van 1 Mb/s.

1.Technische vereisten telefoon

Besturingssysteem Android. Browser Chrome. Scherm en luidsprekers (voor films en MP3-bestanden) Internet: met een minimale snelheid van 1 Mb/s.

XI. RODO 25 mei 2018

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Nederlands in Praktijk verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten of producten als online cursussen en boeken. We gebruiken jouw gegevens alleen om je bestelling te realiseren.

2. Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?

Niderlandzki w Praktyce is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Firma Nederlands in Praktijk gebruikt je gegevens alleen om een bestelde product naar je adres op te sturen.

3. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens? Welke rechten hebt je?

Je kunt ons vragen om onjuistheden in uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen. Alle klachten en bezwaren kan je opsturen naar e-mail adres office@niderlandzkiwpraktyce.pl of op adres Niderlandzki w Praktyce, Łokietka 32/9 Brzeg, Polen.

XII. Slotbepalingen

1. Bij aangelegenheden die niet worden geregeld door dit reglement zijn de voorschriften van het Burgerlijk Wetboek van toepassing alsmede de voorschriften uit de Nederlandse e-commercewet en alle andere toepasselijke voorschriften uit het Poolse, het Nederlandse en het Belgische recht.